Spring naar inhoud

Balans per 31 december 2020

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Activa

in €

    31-dec-20 31-dec-19
Vaste activa      
Vastgoedbeleggingen 1    
DAEB vastgoed in exploitatie   825.306.774 734.025.890
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie   32.952.677 32.802.941
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie   3.885.689 0
    862.145.140 766.828.831
Materiële vaste activa 2    
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie   1.463.270 1.441.502
Financiële vaste activa 3    
Latente belastingvorderingen   1.531.528 1.407.528
Overige effecten   1.219 1.219
    1.532.747 1.408.747
    865.141.157 769.679.080
Vlottende activa      
Voorraden 4    
Overige voorraden   498.162 469.178
Vorderingen 5    
Huurdebiteuren   799.335 509.722
Belastingen en premies sociale verzekeringen   152.476 0
Overige vorderingen   167.008 422.775
Overlopende activa   322.327 890.296
    1.441.146 1.822.793
Liquide middelen 6 4.682.886 5.588.018
       
    871.763.351 777.559.069

Passiva

in €

    31-dec-20 31-dec-19
       
Eigen vermogen 7    
Herwaarderingsreserve   519.744.917 440.422.573
Overige reserves   125.720.237 122.845.844
    645.465.154 563.268.417
Voorzieningen 8    
Onrendabele investeringen en herstructureringen   4.305.329 47.803
Voorziening reorganisatiekosten   0 76.655
Voorziening opleidingskosten   167.298 167.173
Verplichtingen voor jubileumuitkeringen   148.670 154.568
    4.621.297 446.199
Langlopende schulden 9    
Langlopende leningen aan overheden   6.420.439 6.956.097
Schulden aan kredietinstellingen   197.952.212 188.306.680
    204.372.651 195.262.777
Kortlopende schulden 10    
Schulden aan overheid   535.658 510.416
Schulden aan kredietinstellingen   8.012.967 7.986.100
Schulden aan leveranciers   1.737.655 3.689.230
Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen   1.494.726 1.760.029
Schulden terzake van pensioenen   56.736 0
Overige schulden   1.511.766 594.913
Overlopende passiva   3.954.741 4.040.988
    17.304.249 18.581.676
       
    871.763.351 777.559.069

Volgend hoofdstuk: 2 Winst-en-verliesrekening over 2020