Spring naar inhoud

Onze huurders

Onze huurders

Patrimonium wil als woningstichting vanuit haar eigen visie op ‘goed wonen’ een betrouwbare en efficiënte verhuurder zijn van kwalitatief goede en betaalbare woningen aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Patrimonium huisvest verschillende doelgroepen en spant zich in om het voor haar huurders een goede verhuurder te zijn. In dit hoofdstuk geven we per doelgroep of op onderwerp de belangrijkste zaken weer.

Doelgroepen

Urgenten
Woonurgentie Groningen behandelt de aanvragen van woningzoekenden voor woonurgentie. Met woonurgentie krijgt iemand die in een ernstige noodsituatie verkeert voorrang bij het verkrijgen van woonruimte. Dit betekent dat de woningzoekende een aanvulling van 100 punten krijgt op de gespaarde punten. Urgente grote gezinnen (huishoudens met twee of meer kinderen) krijgen bij echtscheiding of relatiebreuk een aanvulling tot 200 punten. Het is dan mogelijk om op relatief korte termijn een andere woning te vinden.

Huisvesten kwetsbare personen
In de prestatieafspraken Groningen zijn voor de periode 2020-2021 afspraken gemaakt en is de samenwerking opgenomen rond het huisvesten van kwetsbare personen.

Kwetsbare personen en uitgezette huishoudens
Woonurgentie Groningen verzorgt voor de vijf corporaties in de stad Groningen de indicatie voor kwetsbare personen. Een kwetsbaar persoon is iemand die zorg of begeleiding nodig heeft bij het wonen. Dit kan via Bureau Woonkans, Proefwonen of het Tweede Kansbeleid.

 • Bureau Woonkans
  Het inplaatsen van deze mensen doen de corporaties en op basis van driehoekscontracten tussen corporatie, een begeleidende instelling en de bewoner. Het traject wordt begeleid door Bureau Woonkans. Een zorgvuldige toewijzing en waar mogelijk spreiding over het woningbezit zijn de uitgangspunten bij het inplaatsen van deze groep.
 • Proefwonen
  Bij proefwonen vindt de toewijzing van de woningen alleen plaats wanneer een instelling of organisatie de zorg of de begeleiding garandeert. De instelling huurt de woning eerst zelf voor een periode van één jaar en na een evaluatie wordt bepaald of de huurovereenkomst met de bewoner kan worden afgesloten.
 • Tweede Kansbeleid
  Woningzoekenden die als huurder op grond van een gerechtelijk vonnis vanwege huurschuld of overlast zijn ontruimd door één van de Groninger woningcorporaties komen in aanmerking voor het Tweede Kansbeleid. Onder voorwaarden wordt via Bureau Woonkans of via hulpverleningsinstanties volgens het principe van Proefwonen geherhuisvest. In het verslagjaar heeft Patrimonium geen mensen uit deze doelgroep gehuisvest.

In 2020 zijn 67 woningen aan kwetsbare personen en uitgezette huishoudens beschikbaar gesteld (39 in 2019). Het aantal te plaatsten kwetsbare personen heeft te maken met de vraag vanuit Woon-urgentie Groningen.

In totaal voor heel Groningen waren dit er 206 in 2020 (168 in 2019). Patrimonium heeft dus in verhouding en qua sleutel van het aantal woningen per corporatie een goede bijdrage geleverd. Dit is conform haar beleidsuitgangspunten dat Patrimonium zich specifiek wil inzetten op de zwakkeren in de samenleving.

Vergunninghouders
In het kader van de taakstelling van vergunninghouders per gemeente heeft Patrimonium 19 woningen in 2020 beschikbaar gesteld dit aantal was 9 in 2019. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de huisvesting van urgenten, kwetsbare personen en vergunninghouders over de laatste twee jaren.

Tabel huisvesting urgenten en bijzondere doelgroepen

Doelgroep 2020 2019
Urgenten 21 16
Urgentie/proefwonen 21 25
Urgentie/woonkans 10 14
Urgentie/vergunningshouders 18 9
Wijkvernieuwing 11 11
Totaal 81 75
% van toegewezen woningen 14% 15%

In 2020 is de wijkvernieuwing weer opgepakt door collega corporaties; daarom hebben we in het afgelopen jaar ook wijkvernieuwingsurgenten gehuisvest.

Specifieke doelgroepen Tot de specifieke doelgroepen behoren, onder anderen, de verhuringen in het kader van intermediaire verhuur. In een woning of gebouw worden wooneenheden aan instellingen en stichtingen verhuurd, die vervolgens mensen plaatsen die opvang en zorg krijgen vanuit deze instellingen. Voor de verhuur zijn de regels van het passend toewijzen van toepassing. Zo hebben we 176 verhuureenheden verhuurd aan:

 • Stichting Exodus:
  - Opvang en begeleiding van ex-gedetineerden die een positieve start wensen te maken bij hun terugkeer in de maatschappij.
  - Een fasehuis als tussenvorm in het traject om zelfstandig te kunnen gaan wonen.
 • Het Leger des Heils:
  - Een locatie met een programma gericht op (re)integratie in de samenleving voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen.
  - Een begeleidingstraject van ex-gedetineerden. Een tussenvorm als opmaat naar regulier wonen.
  - Negen appartementen ten behoeve van begeleid wonen van (ex)gedetineerden en (ex)verslaafden.
  - Fasehuizen en satellietwoningen om bewoners voor te bereiden op zelfstandig wonen. 
  - Dagopvang ten behoeve van thuis- en daklozen.
 • Stichting Christelijke Verslavingszorg Noord Nederland ‘TerWille’:
  - Drie locaties voor dagbehandeling verslavingszorg. Deze stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp aan mensen die een verslavingsprobleem hebben. 
 • Stichting Limor:
  - Een woonvoorziening met plaats voor 25 thuis- en dakloze mensen die hun onderkomen kwijt zijn of dreigen kwijt te raken en die geholpen worden weer een plek in de samenleving te krijgen.
  - Drie woningen die bestemd zijn als een aanleun- of fasewoning van de woonvoorziening. 
 • Stichting Lentis: 
  - Een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd tot 23 jaar, bedoeld voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook niet zelfstandig kunnen wonen. Met ondersteuning van Lentis kunnen zij er langere tijd onder begeleiding wonen en tegelijkertijd een psychiatrische behandeling krijgen.
  - Een woonvorm met eenheden voor jongeren, met een andere zorgvraag.
  - Bij beide woonvormen zijn satellietwoningen in de directe omgeving om onder de zorg van Lentis te blijven. 
 • Stichting NOVO:
  - Een satellietwoning nabij een locatie van deze organisatie.

Passend toewijzen

In 2020 waren er totaal 585 mutaties (534 in 2019), waarvan 585 (424 in 2019) mutaties voor de primaire doelgroep. In het verslagjaar zijn voor de primaire doelgroep de volgende aantallen en percentages toegewezen.

 1. Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd
 2. Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd
 3. Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd

Tabel toewijzingen primaire doelgroep

    Basishuur <= Kwaliteitskortingsgrens > Kwaliteitskortingsgrens > Laagste aftoppingsgrens %
    (afhankelijk van leeftijd)   <= Laatste aftoppingsgrens <= Liberalisatiegrens  
1.a Eenpersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 432,51 432,51 - 619,01 619,01 - 737,14  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 23.225 0 112 182 0 100
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 23.225 0 16 25 33  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 23.175 0 8 41 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 23.175 1 4 14 3  
  Totaal 1 140 262 36  
             
    Basishuur <= Kwaliteitskortingsgrens > Kwaliteitskortingsgrens > Laagste aftoppingsgrens %
    (afhankelijk van leeftijd)   <= Laatste aftoppingsgrens <= Liberalisatiegrens  
1.b Tweepersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 432,51 432,51 - 619,01 619,01 - 737,14  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 31.550 1 4 42 0 100
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 31.550 0 1 1 9  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 31.475 0 0 15 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 31.475 0 1 15 4  
  Totaal 1 6 73 13  
             
    Basishuur <= Kwaliteitskortingsgrens > Kwaliteitskortingsgrens > Laagste aftoppingsgrens %
    (afhankelijk van leeftijd)   <= Laatste aftoppingsgrens <= Liberalisatiegrens  
1.c Drie- en meerpersoonshuishoudens   < 0,00 / 0,00 Basishuur - 432,51 432,51 - 663,40 663,40 - 737,14  
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 31.550 0 0 47 0 100
Jonger dan AOW leeftijd, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 31.550 0 0 1 5  
AOW leeftijd of ouder, inkomen lager of gelijk aan inkomensgrens Wht 31.475 0 0 0 0 100
AOW leeftijd of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 31.475 0 0 0 0  
  Totaal 0 0 48 5  
             
Totaal aantal toewijzingen (1.a + 1.b + 1.c)         585 100

Op grond van bovenstaande tabel heeft Patrimonium in 2020 100 % passend kunnen toewijzen.

80-10-10 Monitor
Op grond van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn de woningcorporaties gehouden 80% van haar vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot € 737,14 toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 39.055 (= doelgroep I). Voor maximaal 10% van de toewijzingen mogen zij daarvan afwijken en woningen toewijzen aan bepaalde huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 tot en met € 43.574(= doelgroep II) en voor maximaal 10% van de toewijzingen en met een inkomen boven € 43.574 (= buiten doelgroep). In 2020 zijn acht woningen toegewezen aan een huishouden met een inkomen hoger dan € 39.055.

Op basis van de aangeleverde inkomensgegevens komen wij tot de volgende aantallen en percentages verhuring aan de doelgroep:

Tabel toewijzingen 80-10-10

Doelgroep 1 Doelgroep 2 Buiten doelgroep Totaal
Inkomen Inkomen Inkomen  
<= 39.055,00 39.055,00 t/m 43.574,00 >= 43.574,00  
577 4 4 585
98,63% 0,68 0,68  

Toewijzingsbeleid

We wijzen onze woningen die vrijkomen toe via WoningNet. Ingeschreven woningzoekenden kunnen wekelijks reageren op het woningaanbod. Het aanbieden van een woning vindt plaats op basis van het aantal punten waardoor woningzoekenden meer keuzevrijheid hebben gekregen.

Huurdersorganisatie

De HPPG bestaat uit een algemeen bestuur (8 personen) en een dagelijks bestuur (3 personen). HPPG heeft voor 2020 een jaarprogramma gemaakt en zal kijken naar wegen om contact te hebben met huurders en welke scholing er nodig is. Een externe adviseur begeleidt de huurdersorganisatie. De HPPG-leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. Met de HPPG heeft de organisatie zeswekelijks overleg; in het kader van de Overlegwet huurder verhuurder heeft Patrimonium met de HPPG gesproken over ‘het bod 2020’ en de jaarlijkse huurverhoging. In ‘het bod’ worden de jaarlijkse prestatieafspraken vastgelegd tussen de corporaties en de gemeente.
Er zijn nog vier huurdersverenigingen en bewonerscommissies actief. In 2020 heeft een huurderorganisatie voor opheffing gekozen. Alle huurdersverenigingen zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van de HPPG en overwegen in hoeverre zij nog als huurdersvereniging willen blijven voortbestaan in de toekomst.

Huurverhoging

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. In 2020 is de huur gemiddeld met 2,6 % (inflatie) verhoogd.

Huurcommissie

De huurder kan bij de Huurcommissie terecht met een bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging, met het niet eens zijn met een huurverhoging na een woningverbetering, met een verzoek van tijdelijke huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud of als de huurder het niet eens is met de jaarafrekening voor de servicekosten. Deze commissie heeft in 2020 vier verzoeken met betrekking tot Patrimonium als verhuurder in behandeling genomen. Er is een verzoek met geen uitspraak, een nog lopend verzoek, een afgewezen verzoek en een verzoek waarbij de huurder in het gelijk is gesteld.

Klachtencommissie Groninger corporaties

Deze klachtencommissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie. Huurders en woningzoekenden kunnen bij de Klachtencommissie terecht met klachten over bijvoorbeeld:

 • Woonurgentie Groningen (beslissing urgentieaanvraag e.d.);
 • De toepassing van de regels van toewijzen woningen;
 • De dienstverlening van de corporatie;
 • De wijze waarop ze zijn behandeld door de corporatie;
 • De hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing;
 • De vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing;
 • De manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing.

De commissie heeft in 2020 zeven klachten over Patrimonium ontvangen. Er zijn twee klachten ongegrond verklaard. De overig klachten zijn behandeld en nog in behandeling.  

Mutaties

Huurders kunnen de huurovereenkomst elke werkdag op zeggen mits het geen algemeen erkende feestdag of weekend is, met een opzeggingstermijn van één maand.

Er waren 585 mutaties in 2020. Gemiddeld zijn dit 49 opzeggingen per maand. De mutatiegraad is daarmee 9,2% van het totale woningbezit (6,9 % in 2019). En daarmee hoger dan vorig jaar. Dit komt doordat we de nieuwbouw in Selwerd hebben opgeleverd. Veel van deze huurders zijn doorgestroomd vanuit een andere woning van Patrimonium.

Stadsbreed is er weinig doorstroom; huurders blijven langer in hun eigen woning omdat er weinig aanbod is. De wachttijden zijn lang. Huurders die al langer een woning huren, betalen een lage huur waardoor verhuizen naar een andere woning niet aantrekkelijk is.

Leegstand bij mutatie
De leegstand bij mutatie is verder afgenomen. Aan enige leegstand bij mutatie is niet te ontkomen omdat het regelmatig nodig is om asbest uit de woning te verwijderen en dat kost tijd. Dit is 1.4% over 2020.

Mutaties naar type woning
De mutaties naar type woning blijft stabiel. Het hoogst aantal mutaties is in de flatwoningen. Dit komt omdat Patrimonium verhoudingsgewijs veel flatwoningen in haar woningbezit heeft.

Verhuisredenen

Van de opgezegde woningen geeft ongeveer een kwart van de adressen aan dat het kopen van een woning (in de stad of daarbuiten) de reden is geweest van de verhuizing.

Ontruimingen

In 2020 zijn er geen ontruimingen geweest; geen huuruitzettingen op basis van huurschuld en geen uitzettingen op basis van overlast. De reden hiervoor is dat Patrimonium op grond van huurschuld weinig zaken overdraagt aan de deurwaarder; het hele traject met betrekking tot achterstanden wordt intensief gevolgd en er wordt ingezet op een persoonlijke benadering van de huurder. Ten aanzien van overlastzaken is er ook veel tijd en aandacht besteed aan verschillende zaken. We hebben uitzettingen kunnen voorkomen. Daarnaast was er ook een landelijk coronabeleid; er is door corporaties niet uitgezet op basis van huurschuld.

Huurachterstand

We benaderen huurders met betalingsachterstanden actief. Voordat de vordering in handen wordt gegeven van de deurwaarder, wordt aan huurders de mogelijkheid geboden om de betaling te regelen. De huurachterstand bedroeg € 771.190 eind 2020 (€ 509.722 in 2019) en exclusief zorgplaatsen en nevenruimten € 491.879 in 2020 (€ 326.152 in 2019). Het aantal huurders met een achterstand bedraagt 576 (421 per 31-12-2019). Eind 2020 waren 60 vorderingen in handen gegeven van de deurwaarder (67 per 31-12-2019). We zien dat de huurachterstand en het aantal huurders met een huurachterstand is toegenomen. De als oninbaar af te schrijven huur bedroeg € 22.068 in 2020.

De VoorzieningenWijzer

Patrimonium is in januari 2020 gestart met een pilot van de VoorzieningenWijzer in de wijk Vinkhuizen. In totaal hebben 70 huishoudens deelgenomen aan de pilot. Deze huishoudens hebben een gratis adviesgesprek gekregen om te kijken of en hoe ze konden besparen op hun vaste lasten. De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en risico's te beperken door optimaal gebruik te maken van toeslagen, regelingen en kritisch te kijken naar bijv. een passende zorgverzekering en een voordeliger energiecontract. Patrimonium hoopt huurders te bereiken die inkomsten mislopen omdat ze niet weten op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben.

De pilot is goed verlopen en de huishoudens die hebben meegedaan waren zeer positief. De gemiddelde besparing die de 70 huishoudens kunnen behalen is € 432,32 per huishouden per jaar.

Er is vanaf 1 juni 2020 ook een pilot gestart met de gemeente Groningen om te onderzoeken of De VoorzieningenWijzer breder kan worden ingezet en zo meer huishoudens kan ondersteunen met het zoeken naar verlichting in de vaste lasten. Hieraan doen naast de gemeente Groningen alle corporaties mee in de gemeente Groningen. In de pilot wordt de VoorzieningenWijzer aangeboden aan huishoudens die bij hun corporatie een betalingsregeling voor hun huur willen afspreken en aan huishoudens die een uitkering aanvragen bij de gemeente Groningen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid bepaalt in belangrijke mate of huurders ergens met plezier wonen. Woningzoekenden nemen de leefbaarheid mee in hun keuzes voor een woning. Als de algemene ruimte in een wooncomplex en de woonomgeving schoon en opgeruimd is, voelen huurders zich welkom, prettig en veilig.

In de Woningwet wordt aangegeven wat wel en niet onder leefbaarheid mag vallen. Ook maken afspraken over investeringen in leefbaarheid onderdeel uit van de prestatieafspraken van gemeente, huurdersorganisatie en corporatie. Het maximum bedrag voor leefbaarheid is € 131,37 per jaar per DAEB eenheid (prijspeil 2020). We hebben geen stadsbreed document leefbaarheid gemaakt maar wel in de aandachtswijken meegewerkt aan de wijkdocumenten. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd in het kader van Leefbaarheid.

Tabel Leefbaarheid

Onderwerp
Personeel schoonservice
Bussen schoonservice
Werkzaamheden sociaal domein (personeel)
Leefbaarheidsonderhoud wijken
Conciërges/huismeesters:
- La Liberté
- Titianiumflat
- Aquamarijnstraat/Parelstraat/Saffierstraat
ZINN pas
Bewonersruimten:
- Nieuwbouw Beijum
- Platinalaan
- Munsterheerd
- Parelstraat
- Nieuw op te richten
Bij Bosshardt Beijum
Mogelijk inzet VoorzieningenWijzer
Bijdrage projectleiders 4 prioritaire wijken

Ideeën voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven voor en door huurders dienen gericht te zijn op behoud of verbetering van de woongelegenheden, of de direct daaraan grenzende omgeving, of het effect van deze handeling leefbaarheid in het algemeen wel ten goede komt. De verzoeken worden per verzoek beoordeeld.

Buurthuiskamers
Op het gebied van leefbaarheid heeft Patrimonium een aantal buurthuiskamers/ontmoetingsruimten. Het is een bruisende plek voor bewoners en omwonenden, waar diverse activiteiten worden georganiseerd. In 2020 is er door corona minder aandacht besteed aan het professionaliseren van de buurthuiskamers door de medewerkers van de afdeling Sociaal Domein omdat de buurthuiskamers ook dicht waren. In 2021 pakken we dit verder op.

Prioritaire wijken
Patrimonium heeft vanuit de prestatieafspraken met de gemeente Groningen gewerkt aan vitale en leefbare wijken. Ook door middel van de vier wijkvernieuwingswijken (prioritaire wijken) heeft Patrimonium haar bijdrage geleverd aan de leefbaarheid. Het betreft de wijken, Selwerd, Beijum, Indische Buurt en De Wijert. De leefbaarheidsconsulenten hebben aan diverse projecten/initiatieven een bijdrage geleverd.

Extra Schoonservice
De aanblik van de stad wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving. Door de overheid worden vanuit sociale overwegingen werkgelegenheidsregelingen ontwikkeld en gefinancierd waardoor mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en ingezet kunnen worden voor onder andere dit soort projecten. Door deze financiële bijdrage wordt het in de praktijk betaalbaar.
Aangesproken door het idee dat meer mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen in combinatie met de mogelijkheid om de leefbaarheid van de stad te vergroten, heeft Patrimonium in overleg met Werkprojecten Groningen sinds 1997 het Extra Schoon service project opgezet. Het gaat om twee teams van twee personen. De twee ploegen rijden vijf dagen in de week door het gehele werkgebied van Patrimonium. Al het afval wordt verwijderd. Ondanks de bezuinigingen van de overheid en de stijgende kosten gaat Patrimonium hiermee door.

Woonomgeving

Patrimonium heeft drie opzichters mutatie & wijkbeheer in dienst die onder anderen tot taak hebben zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de woonomgeving. Het gaat dan niet alleen om het algemene groen en de openbare portieken maar ook om het onderhoud van de voor- en/ of achtertuin van de woningen. Bewoners die hun tuin verwaarlozen, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid, ze worden verplicht de voortuin netjes te maken. Bij nalatigheid hierin wordt het tuinonderhoud uiteindelijk in opdracht van Patrimonium uitgevoerd door een hoveniersbedrijf, voor rekening van de huurder.
Ook besteden deze opzichters aandacht aan het verwijderen van graffiti. Zodra ze horen of zien dat woningen of gebouwen zijn beklad, regelen ze dat de graffiti wordt verwijderd. Vaak gebeurt dat nog dezelfde dag. Netheid bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de wijk en is daarmee belangrijk voor een goede leefbaarheid.
Met de collega-corporaties en de gemeente vindt waar nodig overleg plaats over de kwaliteit van het beheer van het groen en de bestrating. De werkzaamheden kunnen daardoor beter op elkaar worden afgestemd, wat eveneens leidt tot kwaliteitsverbetering.
In sommige wijken vindt 1x per jaar een wijkschouw plaats. Dit gebeurt in wisselende samenstelling met onder anderen een vertegenwoordiging van de huurdersvereniging en vertegenwoordigers van de collega-corporaties en gemeente. Bewoners ervaren dit doorgaans als zeer positief.

Overlastzaken

In 2020 is het aantal overlast- en zorgmeldingen stabiel gebleven. De complexiteit van de meldingen blijft toenemen. Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen met de nodige zorg, vraagt meer inzet en maatwerk vanuit het team Sociaal Domein. Door de coronapandemie zijn meer mensen thuis en hierdoor is de aard van de meldingen in diverse situatie anders dan voorheen.
Door de inzet van de leefbaarheidsconsulenten draagt Patrimonium er zorg voor dat meldingen van geluidsoverlast, burenruzies, extreme vervuiling, zorgmeldingen rondom psychiatrische en verslavingsproblematiek, adequaat en zorgvuldig worden behandeld.
In 2020 is diverse keren gebruik gemaakt van juridische ondersteuning vanuit Trip Advocaten & Notarissen. Ook zijn er diverse juridische procedures geweest met als doel ontbinding en ontruiming van het gehuurde. Met name in situaties waar het gaat om burenruzies, heeft Patrimonium er regelmatig voor gekozen om professionele Buurtbemiddeling in te zetten via het MJD.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken Groningen zijn de uitvoeringsafspraken vastgelegd tussen de gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties in de stad Groningen. De prestatieafspraken zijn onderdeel van de Woningwet. In 2020 is er afgesproken dat er voor een langere termijn (2021 – 2025) een ambitiekader geschreven zal worden, waar vervolgens elk jaar de prestatieafspraken aan worden toegevoegd. In de prestatieafspraken worden de ambities vertaald in activiteiten voor het komende jaar. Als basis voor de prestatieafspraken stelt elke individuele corporatie jaarlijks ‘het bod’ vast, welke besproken wordt met haar huurdersorganisatie.

Ambitiekader

In het ambitiekader leggen we onze ambities vast voor de thema’s waar we als huurdersorganisaties, corporaties en gemeente gezamenlijk aan werken. Het ambitiekader gaat over wat we willen bereiken, en is bedoeld om onze droom en langjarige ambities uit te spreken. Onze ambities spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor onze inwoners. Samen werken we aan een ongedeelde gemeente met gemengde en vitale wijken, buurten en dorpen, waar een plek is voor iedereen. De ambities maken we concreter door op thema aan te geven waar we over vijf jaar willen staan en aan de hand van welke indicatoren we dit gaan monitoren. We benoemen inhoudelijke- en procesvoornemens die de gezamenlijke realisatie van de ambitie ondersteunen. Deze voornemens zijn -met de kennis van nu- geformuleerd voor een periode van vijf jaar. Het geheel vormt het kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken (daden). In de prestatieafspraken leggen we, als inlegvel van dit ambitiekader, vast wat corporaties, huurdersorganisaties en gemeente dat jaar gaan doen om onze ambities te bereiken. Dit bestaat uit een optelsom van de afzonderlijke biedingen op het ambitiekader en eventuele aanvullende procesafspraken.

Seniorenhuisvesting

Patrimonium kent meerdere seniorencomplexen, vaak met een recreatiezaal waar bewoners activiteiten kunnen organiseren. Ook onze nultredenwoningen (benedenwoningen, portiek-etagewoningen met lift, galerijflats met lift) zijn geschikt voor seniorenhuisvesting.  Onze ervaring is dat senioren bij het ouder worden liever niet verhuizen, en als dat toch nodig is willen ze graag in dezelfde wijk blijven wonen. Als gevolg van het overheidsbeleid moeten senioren zo lang mogelijk thuis wonen als ze beperkingen krijgen.

Huurdersoordeel volgens Aedes benchmark

Voor het prestatieveld Huurdersoordeel hebben we net als voorgaande jaren het bedrijf KWH ingeschakeld. KWH heeft voor ons gedurende vijf maanden op vier onderdelen een korte enquête afgenomen (via mail/telefoon) van onze huurders. De vier onderdelen zijn: nieuwe huurders, huurders met reparatieverzoek, vertrokken huurders en ervaren woonkwaliteit. Het laatste onderdeel, ervaren woonkwaliteit, wordt gebruikt voor het prestatieveld onderhoud & verbetering.

Tabel scores huurdersoordeel

  2020 2019 Gemiddelde score sector 2020 Gemiddelde score sector 2019 2020 2019
Prestatieveld Huurdersoordeel         B B
Nieuwe huurders 7,5 7,5 7,7 7,5 C B
Huurders met reparatieverzoek 8 7,5 7,7 7,5 A B
Vertrokken huurders 7 7,7 7,5 7,4 C B

Net als vorig jaar hadden we een 7,5 als doel gesteld, hiermee zouden we (op basis van afgelopen jaar) wederom een B score behalen. Bij twee onderdelen hebben we ons doel gehaald en daarmee zijn we dan ook zeer tevreden. Echter is het landelijk gemiddelde dit jaar gestegen, waardoor we met een 7,5 van een B naar een C score zijn gegaan. Op het onderdeel vertrokken huurders hebben we een lager cijfer gehaald t.o.v. van vorig jaar, hier zullen we komend jaar dan ook onderzoeken hoe we de klanttevredenheid weer op het gewenste niveau krijgen.

Komend jaar gaan we met KWH wederom het hele jaar uitgebreid onderzoek doen naar de klant-tevredenheid, waarbij we met behulp van KWH tussendoor gaan kijken (en waar nodig bijsturen) waar we kunnen verbeteren. Tevens gaan we komend jaar voor het eerst ook de klanttevredenheid meten bij het uitvoeren van groot onderhoud.

ZAV-beleid

ZAV staat voor “Zelf aangebrachte voorzieningen”, voorzieningen die de huurder zelf aanbrengt in de woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad of een vergrote kamer door het uitbreken van een muur. Patrimonium geeft huurders de ruimte om de woning in te richten naar eigen smaak en voorkeur. Wel hanteert Patrimonium hiervoor duidelijke spelregels, het ZAV-beleid.

Wij onderscheiden twee categorieën zelf aangebrachte voorzieningen: onroerende en roerende zaken:

 • Voor onroerende zaken, dit zijn zogenaamde ‘aard- en nagelvaste’ veranderingen, zoals bijvoorbeeld een dakraam, keukenblok, ander tegelwerk, wandcontactdozen, plavuizen, granol, andere deuren, enz. Dient u een ZAV-aanvraag te doen, dan kan dit door het formulier ZAV-aanvraag te downloaden en in te vullen.
 • Voor roerende zaken zoals bijvoorbeeld zachte vloerbedekking, laminaat, gordijnen, een douchecabine, buitenverlichting, gordijnkappen, vensterbanken en losse kasten, is geen
  toestemming nodig.

In de wet is geregeld dat huurders voorzieningen mogen aanbrengen in hun woning. Wij vinden het belangrijk dat de woning zoveel mogelijk aan de wensen van de huurders voldoet. Daarom kan er veel in goed overleg. Het aanbrengen van voorzieningen in de woning roept natuurlijk wel de nodige vragen op. Op onze website is alle informatie over het ZAV-beleid te vinden. 

Klantportaal

Patrimonium heeft in 2020 een klantportaal voor haar huurders gelanceerd. Dit betekent een optimalisatie van de dienstverlening, de huurder kan beter en sneller worden bediend. De huurder kan nu met gepersonaliseerde inloggegevens aan de slag gaan in een eigen online ‘Mijn Patrimonium’ omgeving en gemakkelijk zaken regelen, inzien en/of wijzigen. Zaken zoals de persoonlijke gegevens (huursamenstelling/ contractinformatie), het plannen van een reparatie-verzoek of het stellen van een vraag. 

Volgend hoofdstuk: 3 Onze organisatie