Spring naar inhoud

Bijlagen

Belanghebbenden

Onze voornaamste belanghebbenden op een rij.

Huurders:

 • HPPG
 • Huurdersverenigingen Vinkhuizen, Beijum en Radijsstraat
 • Bewonersvereniging Palladiumflat, Centraal Wonen De Heerd, Diamantflat, La Liberté
 • Bewoners/activiteitencommissies seniorencomplexen
 • Projectgebonden bewoners/projectadviescommissies bij groot onderhoud c.q. renovatie
 • Woningzoekenden
 • de Woonbond


Overheden en corporaties:

 • Gemeente Groningen: bestuur en beleidsmedewerkers, ambtelijke afdelingen
 • Collega-corporaties in de stad Groningen: Lefier, De Huismeesters, Nijestee, Wierden & Borgen en Woonborg
 • Collega-corporaties in de periferie: G-13 (Groningen Oost; aardbevingsgebied)
 • Autoriteit woningcorporaties
 • WSW


Maatschappelijke organisaties op het terrein van veiligheid, welzijn en zorg:

 • Leger des Heils
 • ZINN
 • Zorggroep Groningen
 • Lentis
 • NOVO
 • Stichting TerWille
 • Limor
 • stichting Diaconale Jongerenhuisvesting CGK
 • stichting Present
 • stichting Exodus
 • VNN
 • Groninger Kredietbank
 • WIJ-teams


Overige belanghebbenden:

 • onderwijsinstellingen
 • Warmtestad (gemeente Groningen, Waterbedrijf, collega-corporaties en eigenaren vastgoed)
 • Aedes
 • VTW

   

Met belanghebbenden is in 2020 o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:

 • HPPG:
  -  Regulier overleg met manager klant & maatschappij

-  Prestatieafspraken
-  Relevante zaken waarin de HPPG advies- dan wel instemmingsrecht heeft overeenkomstig de
    overlegwet;

 • Bewonersverenigingen:
  -  regulier overleg over huurverhoging en complexgebonden zaken
 • Collega corporaties stad Groningen:
  - Informeel overleg met corporatiedirecteuren/bestuurders
  - Overleg over prestatieafspraken
  - Directeurenoverleg, Bestuurlijke overleg (samen met gemeente);
 • Collega’s in de regio:
  Gezamenlijk overleg G-13 in het kader aardbevingen en mogelijke samenwerking op andere gebieden;
 • Gemeente Groningen:

- totstandkoming prestatieafspraken; contact over woonvisie, nieuwbouw;

 • Wsw: beoordeling risicoprofiel
 • ZINN: algemene zaken, Beukenhorst, beheer locaties Pelsterhof, Platina, Zuiderflat;
 • Zorggroep Groningen: nieuwbouw Beijum