Spring naar inhoud

WNT-verantwoording 2020 Patrimonium Groningen

De WNT is van toepassing op Patrimonium Groningen. Voor 2020 is voor Patrimonium Groningen de klassenindeling F van toepassing met een bezoldigingsmaximum ad €168.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

Bedragen x €1

  A. de Vries S.J. Krajenbrink
Functiegegevens Directeur- bestuurder Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/5 1/6 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 60.073 70.610
Beloningen betaalbaar op termijn 9.697 12.989
Subtotaal 69.770 83.599
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 69.770 98.230
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Bezoldiging 69.770 83.599
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x €1

  A. de Vries S.J. Krajenbrink
Functiegegevens Directeur-bestuurder  
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12  
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0  
Dienstbetrekking? ja  
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 140.062 0
Beloningen betaalbaar op termijn 21.674 0
Subtotaal 161.736 0
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 162.000 0
Bezoldiging 161.736 0

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen'.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x €1

  Mr. Drs F.C.A. van der Meulen Dhr. P.W. Pruim Mw. A.W.V. Hak
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 17.992 12.232 12.896
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.200 16.800 16.800
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x €1

  Mr. Drs F.C.A. van der Meulen Dhr. P.W. Pruim Mw. A.W.V. Hak
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Bezoldiging      
Bezoldiging 17.296 11.716 11.716
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.300 16.200 16.200

Gegevens 2020

Bedragen x €1

  Mw. J.G. Waanders - Kolhoop Dr. Ing. J. Veuger Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen M. Boer
Functiegegevens Lid Lid Lid N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 N.v.t.
Bezoldiging        
Bezoldiging 12.232 12.232 12.232 0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.800 16.800 16.800 0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0
         
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen x €1

  Mw. J.G. Waanders - Kolhoop Dr. Ing. J. Veuger Mw. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen M. Boer
Functiegegevens Lid Lid Lid N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/5
Bezoldiging        
Bezoldiging 11.716 11.716 11.716 6.091
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.200 16.200 16.200 8.033
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Volgend hoofdstuk: Ondertekening van de jaarrekening