Spring naar inhoud

Winst-en-verliesrekening over 2020

Winst-en-verliesrekening over 2020

in €

    2020 2019
Huuropbrengsten 11 41.861.888 40.572.118
Opbrengsten servicecontracten 12 2.361.151 2.181.591
Lasten servicecontracten 13 -2.255.603 -2.192.586
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 14 -1.430.627 -1.684.000
Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -14.083.389 -16.143.304
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16 -8.786.324 -7.422.054
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille   17.667.096 15.311.765
       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 17 3.043.794 1.960.406
Toegerekende organisatiekosten   -29.594 -40.954
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille   -2.169.268 -1.194.096
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille   844.932 725.356
       
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 18 -4.099.802 -2.157.795
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 78.543.089 78.903.814
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille   74.443.287 76.746.019
       
Kosten overige activiteiten 20 -192.690 0
Nettoresultaat overige activiteiten   -192.690 0
       
Overige organisatiekosten 21 -1.471.749 -1.340.959
Leefbaarheid 22 -829.414 -739.762
Bedrijfsresultaat   90.461.462 90.702.419
       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 572 91.767
Rentelasten en soortgelijke kosten 24 -7.190.727 -7.529.898
Financiële baten en lasten   -7.190.155 -7.438.131
       
Resultaat voor belastingen   83.271.307 83.264.288
Belastingen 25 -1.074.570 -2.475.157
       
Resultaat na belastingen   82.196.737 80.789.131

Volgend hoofdstuk: 3 Kasstroomoverzicht 2020