Spring naar inhoud

Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroomoverzicht 2020

in €

  2020 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten    
Operationele ontvangsten    
Huurontvangsten 41.845.092 40.596.424
Vergoedingen 2.277.100 2.411.581
Overige bedrijfsontvangsten 223.189 375.195
Ontvangen interest - overig 30.247 46.588
Saldo ingaande kasstromen 44.375.627 43.429.788
     
Operationele uitgaven    
Erfpacht 968 -3.414
Betalingen aan werknemers -3.912.570 -3.761.562
Onderhoudsuitgaven -11.767.666 -11.262.693
Overige bedrijfsuitgaven -9.156.586 -9.149.333
Betaalde interest -7.045.369 -7.722.000
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -52.554 0
Verhuurdersheffing -4.832.640 -4.140.877
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden -487.070 -352.407
Vennootschapsbelasting -2.314.884 260.355
Saldo uitgaande kasstromen -39.568.372 -36.131.931
     
Kasstroom uit operationele activiteiten 4.807.255 7.297.857
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
MVA ingaande kasstroom    
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB 2.877.850 2.103.102
(Des)Investeringsontvangsten overig DAEB 1.312.449 2.076.000
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 4.190.299 4.179.102
     
     
MVA Uitgaande kasstroom    
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB -3.941.341 -12.589.176
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -711.133 -32.484
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB -14.329.888 -5.898.077
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -6.641 -6.556
Investeringen overig -537.481 -657.661
Externe kosten bij verkoop 0 -101.741
Verwerving van materiële vaste activa -19.526.484 -19.285.695
     
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -15.336.185 -15.106.593
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -15.336.185 -15.106.593
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Financiering ingaande kasstromen    
Nieuwe te borgen leningen 30.900.000 25.500.000
     
Financiering uitgaande kasstromen    
Aflossing door WSW geborgde leningen -21.276.202 -18.610.872
Interne overboeking kas 0 28.630
Tussentelling uitgaande kasstromen -21.276.202 -18.582.242
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.623.798 6.917.758
  -905.132 -890.978
     
Liquide middelen    
Mutatie liquide middelen -905.132 -890.978
     
Liquide middelen per 1 januari 5.588.018 6.478.996
Liquide middelen per 31 december 4.682.886 5.588.018
     
  -905.132 -890.978

Volgend hoofdstuk: 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling